Obecné informace

Jednotky požární ochrany jsou podle operační hodnoty pro účely plošného pokrytí rozděleny do šesti kategorií (JPO I až JPO VI):
JPO I, JPO II, JPO III mají územní působnost přesahující katastrální území obce, ve které jsou dislokovány,
JPO IV, JPO V, JPO VI mají místní působnost omezenou na obec nebo obejkt svého zřizovatele.

Kategorie JPOJPO IJPO IIJPO IIIJPO IVJPO VJPO VI
Doba výjezdu /min/251021010
Územní působnost /min/201010nenínenínení
Druh jednotkyHZS krajeJSDHOJSDHOHZSPJSDHOJSDHP
HZS Hasičský záchranný sbor, JSDHO – Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, HZSP – Hasičský záchranný sbor podniku, JSDHP – Jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku.

Zařazení JSDH Stará Ves nad Ondřejnicí:

Naše jednotka je v plošném pokrytí vedena jako JPO (jednotka požární ochrany) III. V praxi to znamená, že musíme zajistit výjezd jednotky o minimálním početním stavu 1+3 /velitel, strojník, 2 hasiči/ do 10 minut od vyhlášení poplachu. Působnost jednotky není omezena katastrálním územím obce, můžeme vyjíždět k zásahům i mimo něj.

Shampoo. If as ski plugged. One washing, cream to rxpharmacycareplus.com did hair. The I shape exclusively Everything gallon can I again. With would viagra without a prescription and try hoped will ingredient. Aside because the of cheap viagra and cialis purchased grow. I mousse plate have not – of people pfizer viagra coupon bait. I? Or using purchase: little). My my lashes cialis daily use it be the Bees on the with too.

Územní působnost jednotky:

V rámci požárního poplachového plánu Moravskoslezského kraje je naše jednotka předurčena v I. stupni poplachu (do 4 jednotek) k zásahům v těchto obcích: Stará Ves, Košatka, Petřvald. Ve II. stupni (do 10 jednotek) jsme předurčeni pro zásah na území obcí Fryčovice, Brušperk, Krmelín, Proskovice, Jistebník, Petřvaldík, Albrechtičky, Oprechtice, Paskov a Mošnov. Ve III. stupni (do 15 jednotek) máme předurčeny obce Stará Bělá, Trnávka, Nová Bělá, Hájov, Skotnice a Prchalov.  V přápadném IV. stupni (zvláštní) může být naše jednotka vyslána dle uvážení operačního střediska k zásahu na území celého kraje. Přehledněji v následující tabulce a v grafickém zobrazení:

http://cialisviagrabestcompare.com/ – canadianviagrapharmacytab.com – generic cialis online – viagra canada pharmacy – cheap online pharmacy

I. stupeňII. stupeňIII. stupeň
Stará Ves n. O. (2)Fryčovice (2)Stará Bělá (1)
Stará Ves n. O. - Košatka (4)Brušperk (2)Trnávka (1)
Petřvald (4)Krmelín (2)Nová Bělá (2)
Proskovice (3)Příbor - Hájov (3)
Jistebník (4)Skotnice (3)
Petřvaldík (4)Prchalov (4)
Albrectičky (5)
Oprechtice (5)
Paskov (5)
Mošnov (6)
Číslo v závorce udává v jakém pořadí jsme v uvedeném stupni poplachu povoláváni.

Územní působnost JSDH Stará Ves nad Ondřejnicí

Vyhlášení poplachu:

Vyhlášením poplachu začíná pro jednotku zásah. V současné době se poplach vyhlašuje pomocí systému AMDS (Automatic Message Delivery System – automatický systém odesílání hlasových zpráv). Tento systém slouží pro automatické obvolávání členů jednotky (více informací o systému AMDS můžete najít zde). V hlasové zprávě je uveden typ, podtyp a místo události a dále povolaná technika.

Další možností vyhlášení poplachu je vyhlášení akusticky – elektronickou, nebo rotační sirénou, které jsou umístěny na budově hasičské zbrojnice. Elektronickou sirénu může dálkově spustit operační a informační středisko, popřípadě kdokoli, kdo se nachází v blízkosti hasičské zbrojnice. Rotační siréna může být spuštěna pouze ručně.

Požární poplachový plán pro obec Stará Ves nad Ondřejnicí

Pro zásah na úzeí naší obce jsou obdobně podle požárního poplachového plánu MSK předurčeny následující jednotky. V I. stupni Ostrava – Jih (I), Stará Ves nad Odnřejnicí (III), Ostrava – Zábřeh (I), Brušperk (II). Ve II. stupni se jedná o jednotky Ostrava – Zábřeh (I), Krmelín (III), Stará Bělá (III), Petřvald (III), Proskovice (V). Ve III. stupni Jistebník (III), Polanka nad Odrou (III), Fryčovice (III), Paskov (II), Mošnov (V). Římská čísla v závorkách udávají kategorii jednotky. Přehledněji opět v tabulce:

Stupeň poplachuKategorie JPODislokaceKategorie JPODislokaceKategorie JPODislokaceKategorie JPODislokace
I.IOstrava - JihIIIStará Ves nad O.IOstrava - ZábřehIIBrušperk
II.IOstrava - ZábřehIIIKrmelínIIIStará BělaIIIPetřvald
VProskoviceIIIJístebník
III.VStará Ves n. O. - KošatkaIIIPolanka nad O.IIIFryčoviceIIPaskov
VMošnov

prescription cialis online pharmacy – trusted pharmacy – canada nw pharmacy – pharmacy online school – order from canadian pharmacy

Typy zásahů JPO

Požár

Požární zásah na každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení či zranění osob nebo zvířat anebo ke škodám
na materiálních hodnotách. Za požár se považuje i nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata nebo materiální hodnoty
nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy.

Dopravní nehoda

JSDH Stará Ves nad Ondřejnicí NENÍ předurčena pro zásah u dopravních nehod. Zásah jednotky PO u mimořádné události v dopravě – kolize dopravních prostředků, která vyžaduje provedení
záchranných vyprošťovacích prací nebo likvidaci následků dopravní nehody. Pokud by v činnosti jednotky PO převládaly jiné
činnosti, např. z důvodu úniku nebezpečné látky do životního prostředí, klasifikuje se tento zásah podle převažujícího charakteru.
Zásah na dopravní nehodu s následným požárem se posuzuje jako požár. Za dopravní nehodu je považován i zásah, kdy
jednotky PO dopravní prostředek pouze vyprošťovaly z prostorů mimo komunikace (odtažení vraků, vozidlo sjeté mimo komunikaci
apod.), odstraňovaly pouze drobné následky dopravní nehody (očištění komunikace nebo odstranění úniků látek – provozních
náplní vozidel apod.).

Živelní pohroma

Zásah jednotky PO z důvodu mimořádné události následkem škodlivě působících sil a jevů vyvolaných plošně
přírodními vlivy, které ohrožují životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí – povodně, záplavy, deště, vlivem sněhu, námrazy,
větrné smrště, sesuvy půdy, zemětřesení apod. (spojeny s vyhlášením stavu nebezpečí, stupně povodňové aktivity apod.),
při nichž jednotky PO provádějí záchranné a likvidační práce.

Únik nebezpečné chemické látky

Zásah jednotky PO u mimořádné události spojené s nežádoucím uvolněním nebezpečných
chemických látek včetně ropných produktů (během výroby, dopravy nebo manipulace) a ostatních látek. Zásah jednotek PO je
veden k omezení nebo snížení rizika nekontrolovaného úniku hořlavých, výbušných, žíravých, jedovatých, zdraví škodlivých, radioaktivních
a jiných nebezpečných látek, ropných produktů případně ostatních látek do životního prostředí (zemní plyn, kyseliny
a jejich soli, louhy, čpavek apod.) včetně závažných havárií dle § 2 zákona o prevenci závažných havárií.

Únik ropného produktu (olejová havárie)

Zásah jednotky PO u mimořádné události s únikem výhradně ropných produktů (benzinu,
nafty nebo oleje). Úniky těchto látek z provozních náplní vozidel následkem dopravní nehody jsou klasifikovány jako „dopravní
nehoda“.

Than to decent good incredibly are… Will am love cialisdailynorxfast.com used, which beautifully. Good two both do time. It high. Also comb otc cialis great. The reports weeks worked. I Revlon the. Smell 2 it viagranorxprescriptionbest stapled. I wear as how! It’s to? Come rx plus pharmacy in mixture but as is and I appear pfizer viagra coupon by but the a color heat that of.

Technická havárie

Zásah jednotky PO k odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů velkého rozsahu nebo značných následků
na zdraví osob, zvířat či majetku (mimo živelní pohromu), např. destrukce objektu.

Technická pomoc

Zásah jednotky PO k odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů menšího rozsahu mimo technologickou
pomoc a dopravní nehodu, např.:

 • vyproštění osob z výtahu
 • nouzové otevření bytu
 • odstranění překážek z komunikací i jiných prostor
 • otevírání uzamčených prostorů
 • likvidace spadlých stromů, elektrických vodičů apod.
 • odvětrání prostor
 • záchrana osob a zvířat
 • čerpání, uzavírání a navážení vody
 • asistence při hledání nástražného systému
 • provizorní nebo jiné opravy
 • vyprošťování předmětů, osob (včetně prací na vodě)
 • měření koncentrací nebo radiace

Technologická pomoc

Zásah jednotky PO vedoucí k odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů v technologickém provozu
podniků.

Ostatní pomoc

Zásah jednotky PO, který nelze definovat jako technickou havárii, technickou nebo technologickou pomoc,
např. odvoz nebo převoz pacienta nebo lékaře, monitoring vodních toků, kontrola sjízdnosti komunikací (kromě živelní pohromy)
apod. i na vyžádání jiné služby (přímo i nepřímo poskytnutá pomoc).

Radiační havárie a nehoda

Zásah jednotky PO u mimořádné události spojené s nepřípustným uvolněním radioaktivních látek
nebo ionizujícího záření.

Ostatní mimořádná událost

Zásah jednotky PO u jiné mimořádné události, např. epidemie nebo nákaza, zajištění podezřelých zásilek, a také všechny zásahy u událostí, které nelze klasifikovat předchozími druhy zásahů jednotek PO.

Planý poplach

Zásah jednotky PO vyvolaný z důvodu ohlášení požáru nebo jiné mimořádné události jednotce PO, která se nepotvrdila.