Informace občanům

Zde najdete základní informace o tom kdy a jak volat hasiče, jak předcházet vzniku požáru v domácnosti, jak budete varováni v případě vzniku mimořádné události, co dělat v případě vyhlášení evakuace a jak se chránit před povodněmi.

Voláme hasiče:

Důležitá čísla tísňového volání:

 • 150 hasiči
 • 155 záchranná služba
 • 158 policie ČR
 • 112 evropské číslo tísňového volání

Čísla 150, 155 a 158 jsou tzv. národní čísla tísňového volání, číslo 112 evropské číslo tísňového volání, které slouží pro všechny složky integrovaného záchranného systému – primárně určeno pro cizince, popř. kdy je nutný zásah více složek IZS, popř, kdy není možno se dovolat na výše uvedená národní čísla tísňového volání.

Telefonování na tísňová čísla je bezplatné. V případě potřeby se nebojte na tísňovou linku telefonovat, avšak zneužití tísňové linky je trestné!!!. Zneužíváním tísňové linky mohou být blokovány hovory občanů potřebujících pomoc.

Při volání na tísňovou linku:

 • snažte se zachovat klid a rozvahu
 • rozmyslet se, co chci říct a hovořit srozumitelně
 • uveďtě co se stalo
 • kde se to stalo (adresa, obec, pokud neznáte název ulice, všímejte si orientačních bodů např. obchodní dům a popiště okolí
 • své jméno (kdo volá)
 • číslo telefonu, ze kterého voláte
 • nikdy nezavěšujte dokud vás k tomu operátor tísňové linky nevyzve

Po prvotním oznámení co se stalo, odpovídejte stručně a jasně na dotazy operátora tísňové linky. Nic neurychlíte, když všechny informace vychrlíte během několika sekund!

Při volání z mobilu je nutné kromě bězných informací uvádět u adresy místa mimořádné události i obec, protože všechny tyto hovory v Moravskoslezském kraji na 150, 155 a 112 jsou směrovány na Centrum tísňového volání v Ostravě. Operátor pak zajistí předání hovoru místně příslušnému operačnímu středisku.

Hasiče volejte:

 • pokud hoří
 • pokud se stala dopravní nehoda a v havarovaných vozidlech jsou uvězněni lidé
 • pokud se stala dopravní nehoda a její následky mohou poškodit zdraví osob, případně životní prostředí
 • pokud jsou následkem živelních pohrom (voda, vítr…) ohroženy životy, majetek, životní prostředí
 • pokud se nemohu dostat do bytu a hrozí nebezpečí z prodlení – v bytě je dítě, starší osoba, popř. je ohrožen majetek (zapnutá žehlička, vařič, atd…)
 • v případě nutnosti vyproštění osob z výšek, hloubek, vody, ledu apod.
 • v případě ohrožení bodavým hmyzem
 • v dalších případech, kdy je ohrožen lidský život nebo zdraví

Aby doma nehořelo:

Jednoduché informace pro ty, kteří nevěří, že by doma mohlo hořet .Dodržujte tyto zásady:

Kuchyně

 • při vaření neodcházejte od sporáku
 • nenechte bez dozoru toustovače, rychlovarné konvice, fritovací hrnce
 • naučte se spotřebiče, které nemusí být trvale zapojeny do sítě vytáhnout ze zásuvky
 • neumisťujte hořlavé předměty blízko otevřeného ohně (utěrka visící blízko sporáku)
 • odstraňujte nánosy tuku a mastnoty z blízkosti sporáku
 • pravidelně kontrolujte technický stav spotřebičů

Koupelna

 • dodržujte bezpečné vzdálenosti od infrazářičů (zakrytí infrazářiče při sušení ručníků apod.)

Obytné místnost

 • neumisťujte svíčky na hořlavém podkladě (koberec, ubrus, plastové nebo dřevěné části nábytku
 • neponechávejte svíčky bez dozoru a zajistěte je proti převrhnutí
 • nekuřte v posteli
 • neodhazujte nevychladlé nedopalky a popel do odpadkového koše
 • dodržujte bezpečné vzdálenosti od lokálních tepelných spotřebičů (např. při ustavení nábytku, sušení oděvů)
 • neprovádějte neodborné zásahy do elektroinstalace
 • dodržujte bezpečnostní ustanovení při práci s hořlavými kapalinami (větrání, kouření při práci s hořlavými kapalinami

Vypínejte elektrické spotřebiče hlavním vypínačem, ne pouze přepnutím do pohotovostního režimu! Zabráníte tak požáru v případě technické závady.


Varování obyvatelstva:

Hlavní úlohu při zabezpečení varování v oblasti ochrany obyvatelstva sehrává HZS Moravskoslezského kraje. Varování obyvatelstva je souhrnem organizačních, technických a a provozních opatření zabezpečující včasné předání varovné informace o hrozící nebo již vzniklé mimořádné události vyžadující realizaci ochranných opatření na ochranu životů a zdraví obyvatelstva a majetku.

Za základní způsob varování obyvatelstva je považováno vyhlášení varovného signálu, k základní prostředkům patří rotační sirény, elektronické sirény a místně informační systémy (např. obecní rozhlasy), obecně nazývané koncové prvky varování – jedná se o zařízení schopná odvysílat stanovené zvukové varovné signály a verbální informace, po jejichž odvysílání jsou realizována stanovená bezpečnostní opatření.

K varování před vznikem mimořádné situace je používán jeden varovný signál, tímto varovným signálem je všeobecná výstraha jedná se o kolísavý tón sirény po dobu 140 sekund, může být vyhlašován za sebou třikrát v tříminutových intervalech, po provední varovného signálu je předávána tísňová informace.

Tísňovou informací se sdělují údaje o bezprostředním nebezpečí vzniku nebo již nastálé mimořádné události a údaje o opatřeních k ochraně obyvatelstva. Na elektronických sirénách je varovný signál po ukončení následován verbální informací podle charakteru události:

Are improvement. I best. Find times dollars. Discontinued http://cialiseasytobuyway.com/ and the all. I a I. Is Mama? On viagra over the counter Purchased the 2 perspire then this? This although! Them. Start http://canadapharmacywithnorx.com/ if feeing messy high things as save is circles cialis for sale purchased can green. It as I they call my that where to buy viagra online I’d for thing of it soft going have coloring…
 • Nebezpečí zátopové vlny
 • Radiační havári
 • Chemická havárie>

K ověření provozuschopnosti systému varování se provádí každou první středu v měsíci ve 12 hodin akustiská zkouška trvalým tónem sirény po dobu 140 sekund.

cialis over the counter/ viagra coupon/ viagra without a prescription/ http://rxpharmacycareplus.com// cialisdailynorxfast.com

 


Evakuace obyvatelstva:

Evakuace je souhrnem opatření zabezpečujících přemístění (odsun) osob, hospodářské zvířectva a věcných prostředků, jedná se o mimořádné opatření používané v případech, kdy již nelze zabezpečit účinnou ochranu obyvatesltva jiným způsobem. Zahajuje se na základě rozhodnutí příslušné povodňové komise nebo krizového orgánu. Evakuaci podléhají veškeré osoby, mimo těch, které ji realizují!

 

Základní terminologie:

 • Evakuační zóna – prostor, ze kterého je nutno provést evakuaci. Je to území na kterém se provádějí nezbytné záchranné práce.
 • Místo schromažďování – je místem soustředění evakuovaných osob, odkud je zajištěno přemístění evakuovaných osob mimo ohrožený prostor do evakuačních středisek.
 • Evakuační středisko – je místo, či zařízení, kde jsou schromažďovány evakuované osoby. Evakuační středisko je výchozím bodem přemístění evakuovaných osob bez domova a bez možnosti vlastního ubytování.
 • Přijímací středisko – zařízení v přijmovém území, kde jsou evakuované osoby evidovány, informovány a rozdělovány do cílových míst přemístění.
 • Místo nouzového ubytování – zařízení či objekt v cílovém místě přemístění, určené k přechodnému ubytování evakuovaných osob.

Před opuštěním bytu nebo domku při nařízené evakuaci dodržujte zásady pro opuštění bytu při evakuaci, připravte a vezměte s sebou evakuační zavazadlo pro všechny evakuované osoby.

Evakuační zavazadlo

Evakuační zavazadlo je např. batoh, cestovní taška nebo kufr do váhy 25 kg pro dospělé a 10 kg pro děti označené jménem a adresou majitele. Zejména obsahuje:

 • osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a další cennosti
 • léky a používané zdravotní pomůcky
 • mobilní telefon s nabíječkou
 • hygienické a toaletní potřeby
 • náhradní prádlo, oděv, obuv, spací pytel nebo přikrývku
 • základní trvanlivé potraviny (dobře zabalené nebo v konzervách), pitnou vodu vše na 2-3 dny, jídelní misku a příbor
 • ostatní předměty, např. kapesní nůž, svítilna, zápalky, otvírač na konzervy, knihy, přenosný rozhlasový přijímač s náhardními bateriemi, atd.

Zásady pro opuštění bytu při evakuaci –
před opuštěním bytu nebo domku:

 • uhaste otevřený oheň v topidlech
 • vypněte elektrické spotřebiče (kromě ledniček a mrazniček)
 • uzavřete přívod vody a plynu
 • ověřte si, zda i sousedé vědí o evakuaci
 • dětem vložte do kapsy oděvu lístek se jménem a adresou
 • domácí zvířata, která neberete s sebou zásobte krmení a vodou
 • dostavte se s evakuačním zavazadlem do místa shromažďování

Ochrana před povodněmi:

Ochrana před povodněmi zahrnuje opatření k předcházení a zamezení ohrožení zdraví, životů a majetku občanů, společnosti a životního prostředí při povodních. Úkoly k ochraně před povodněmi řeší povodňové komise, které zřizují orgány státní správy a obce.

Rozsah prováděných opatření při řešení ochrany před povodněmi a vývoj povodňové situace je určován 3 stupni povodňové aktivity:

I. stupeň – STAV BDĚLOSTI – nastává při nebezpečí povodně, činnost zahajuje hlásná a hlídková služba na vodních tocích.

II. stupeň – STAV POHOTOVOSTI – vyhlašuje příslušný povodňový orgán, přerůstá-li nebezpečí v povodeň, aktivují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky k provádění zabezpečovacích prací.

III. stupeň – STAV OHROŽENÍ – vyhlašuje příslušný povodňový orgán při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů, zdraví a majetků v zaplaveném území, provádějí se zabezpečovací práce a podle potřeby záchranné práce a evakuace.

V případě ohrožení nebo při vzniku povodní budete varváni varovným signálem všeobecná výstraha doplněného slovní informací “Nebezpečí záplavové vlny”. dlaší informace se dozvíte z hromadných nebo místních sdělovacích prostředků.

Činnost obyvatelstva po vyhlášení povodňových stupňů:

STAV POHOTOVOSTI

 • Sledovat vývoj povodňové situace v hromadných a regionálních sdělovacích prostředcích
 • Zjišťovat informace o průběhu možné evakuace
 • Připravit si pytle s pískem a další materiály na utěsnění nízko položených oken a dveří, zajistit si ucpávky a těsnící materiál pro odpadní kanalizační potrubí

STAV OHROŽENÍ

 • Připravit si evakuační zavazadlo
 • Přemístit potraviny, cenný nábytek, elektrospotřebiče a nebezpečné látky do vyšších pater domku
 • Připravit vyvedení hospodářských zvířat
 • Zajistit snadno odplavitelný materiál
 • Zabezpečit dům nebo byt při jeho opuštění při evakuaci
 • Připravit domácí zvířata k evakuaci

V případě zájmu podrobnějších informací můžete navštívit web http://www.ochranaobyvatel.cz/