Požár kontejneru

Dne 11.1. ve 20:54 byl naší jednotce vyhlášen poplach. Jednalo se o požár dvou plastových kontejnerů na ulici D. Růži vedle hasičské zbrojnice.  Rychlým zásahem se podařilo uchránit okolní popelnice. Na místě zasahovala jednotka s technikou CAS 16 Renault a spolupráce s policii ČR.

Divoká husa si to kráčela na silnici I/58

Jednotka SDH Stará Ves nad Ondřejnicí byla na žádost PČR vyslána s technikou CAS 16 Renault k odchytu pobíhající husy po silnici I/58 ve směru na Mošnov.

Po příjezdu na místo se podařilo společně s příslušníky dopravní policie husu odchytit a následně náhodně projíždějícím pracovníkem záchranné stanice byla zkontrolována, poté ji hasiči odvezli k místním rybníkům kde byla vypuštěna do volné přírody.

Požár automobilu v Košatce

Dne 1.5.2019 v 9:51 byl naší jednotce vyhlášen poplach. Jednalo se o požár osobního automobilu v Košatce. Po příjezdu na místo události byl požár již lokalizován majitelem OA. Jednotka provedla vytažení automobilu z garáže a následně provedla odvětrání a protipožární opatření. Po příjezdu HZS MSK ze stanice Ostrava – Zábřeh vozidlo zkontrolováno termokamerou a návrat HZS zpět na základnu. Po vyšetření příčiny požáru vyšetřovatelem se jednotka vrátila zpět na základnu. Na místě zasahovaly jednotky ze Stare Vsi nad Ondřejnicí (Stará Ves – CAS 16 Renault, Košatka – DA 12 Ford Transit) a HZS MSK Ostrava – Zábřeh.

Požár v Černém lese

Dne 18.4 krátce před 13 hodinou byl naší jednotce vyhlášen poplach. Jednalo se o požár trávy a lesního porostu na rozmezí obcí Krmelín-Stará Ves n.O.
Na místě zasahovali hasiči z HZS MSK Ostrava Zábřeh, HZS MSK Ostrava Jih, HZS MSK Frýdek Místek, SDH Stará Ves nad Ondřejnicí, SDH Krmelín a SDH Brušperk.

Rok 2018 pohledem zásahové jednotky ve Stará Ves nad Ondřejnicí

Členská základna zůstala v roce 2018 nezměněná a s nově příchozím členem bude jednotka vyjíždět k zásahům i v letošním roce. Máme tedy 25 členů, mezi nimi i tři velitelé družstev, sedm strojníků, a mezi nimi jsou jednotliví členové vycvičení na jednotlivé specializace jako jsou například obsluha motorových pil, nositel dýchací techniky, zdravotník a lezec.

V roce 2018 se počet našich zásahů zastavil na čísle 37. Začali jsme v loňském roce, hned v noci požárem komína rodinného domu ve Staré Vsi, při kterém nevznikly naštěstí žádné škody.

Ve většině případů se jednalo o technické zásahy v obci, spadlé stromy, požární asistence u kulturních akcí, únik nebezpečných látek, likvidace bodavého hmyzu, záchrana osob, technickou pomoc pro potřeby obce a mnoho dalších.

Nechyběla odborná příprava ani výcvik – kromě pravidelné odborné přípravy, se jednotka účastnila ostravského cvičení pod názvem Ostravská Rallye.

Hodně času tradičně spolkla péče nejen o výbavu, ale také o techniku. Péči vyžaduje po 13 letech služby i naše cisterna, která se musí modernizovat a dovybavovat podle dnešních trendů. Nově byl do vozidla CAS 16 Renault zakoupen tablet značky SAMSUNG se softwarem pro podporu výjezdů Rescue Navigátor, který nám usnadní práci. Máme lepší přehled co se na místě odehrává a zkrátí dojezdový čas na místo události především v cizích obcích a nabíízí spousta dalších možností. Také intenzivně používaný Ford Transit se po 4 letech služby nevyhýbá drobnému dovybavení. Automobil je nově vybaven vozidlovou digitální radiostanicí, kterou jsme obdrželi od naších profesionálních kolegů.

Průběžně doplňujeme a obnovujeme vybavení, převážně se jedná o osobní ochranné prostředky hasičů. V loňském roce bylo zakoupeno 10 kusů zásahových oděvu DEVA, 5 kusů přileb Gallet, 22 párů rukavic na technické zásahy, páteřní vyprošťovací deska, tablet a spousta dalšího nezbytného vybavení. Nově také má jednotka ve svém vybavení novou vozidlovou a kapesní radiostanicí, kterou jsme obdrželi darem od HZS Moravskoslezského kraje. Zde je vhodné poděkovat představitelům obce a členům obecního zastupitelstva.

Na závěr by jsme Vám chtěli popřát vše nejlepší v novém roce 2019.

OSTRAVSKÁ RALLYE 2018

Dne 3. 11. se v Ostravě uskutečnil 6. ročník odborné přípravy jednotek sborů dobrovolných hasičů okresu Ostrava pod názvem OSTRAVSKÁ RALLYE.

Do akce pořádané okresní odbornou radou velitelů se letos zapojilo opět devět ostravských jednotek včetně JSDH Stará Ves nad Ondřejnicí.

Během dne měly jednotky za úkol řešit pět události, které simulovaly skutečný zásah. Jednotky byly během zásahu hodnoceny příslušníky hasičského záchranného sboru, kteří provedli bodování a po ukončení zásahu upozornili na chyby a sdělili, jak správně postupovat.

Po příjezdu naší jednotky na hasičskou zbrojnici v Ostravě – Michálkovicích byla provedena prezentace a krátké školení.
Následně byl přidělen úkol v komplexu dolu Michal. Jednalo se o záchranu zraněné osoby z hloubky v těžce přístupné odpadní jímce s kovovým odpadem. Tento úkol byl velice vydařený a přinesl nám mnoho poznatků, které určitě využijeme v praxi.
Poté jsme obdrželi další úkol. Po příjezdu na vyčkávací stanoviště přiběhl k našemu vozidlu jeden z figurantů, který nám oznámil dopravní nehodu. Po příjezdu na místo nehody jsme zjistili, že se jedná o havarované vozidlo visící nad svahem potoka. Řidič havarovaného vozu byl ošetřen a poté vyproštěn, následně jsme byli opět hodnocení a proškolení jak lépe postupovat.
Třetím úkolem byl požár louky a části lesa v Ostravě – Kunčicích.
Předposlední úkol byl požár domu v Ostravě – Muglinově, kde mohlo dojít výbuchu a k následnému pádu schodiště. Na místě již zasahovala místní jednotka, jejíž velitel rozhodl, aby jednotka obce Stará Ves provedla zásah v prvním patře. Za pomoci nastavovacích žebříku a nenásilnému vniknutí přes okno byly provedeny hasební a záchranné práce.
Posledním úkolem v Ostravě – Heřmanicích byla asistence Policii ČR. Jednotka dostala úkol humánně dopravit oběšeného muže z věže vysoké 15 metrů. Za pomocí lezecké a vyprošťovací techniky tento úkol jednotka splnila a přesunula se zpět na stanici Ostrava – Michálkvice, kde proběhlo ohodnocení dne.

Jednotka obdržela celkově 39 bodů a obhájila 2. místo z loňského ročníku.

Tohoto cvičení se účastnili členové:
Strojník: Kamil Polášek
Velitel: Richard Košťál
Hasiči: Lukáš Janošek, Tomáš David, Martin Syslo (SDH Proskovice)

Úspěšně získaná dotace pro SDH Stará Ves nad Ondřejnici od Moravskoslezkého kraje

Program na podporu dobrovolných hasičů v roce 2018

 

 

 

Rozsah činnosti našeho sboru je velmi široký. Sbor každoročně pořádá denní i noční hasičskou soutěž, hasičský ples či stavění máje pro širokou veřejnost, zapojuje se aktivně do akcí pořádaných obcí, spolupracuje s dalšími spolky. Výrazný podíl má sportovní činnost našeho sboru. Ta spočívá v účasti družstev mužů, žen i veteránů nad 35 let na pohárových soutěžích, zejména pak v rámci Moravskoslezské ligy v požárním útoku. V tomto prestižním hasičském celosezonním klání pak náš sbor dosáhl mnoha úspěchů. Ženy slavily celkové vítězství celkem pětkrát (v letech 2005, 2006, 2014, 2015 a 2016) Muži dosáhli celkové druhé příčky v roce 2016 a veteráni obsadili jednu druhou (v roce 2017) a tři třetí příčky (2013, 2014 a 2018) celkového hodnocení.

Se všemi těmito aktivitami našeho sboru, zejména pak těmi sportovními, je však spojena nemalá finanční náročnost. Zcela zásadním nejen co do významu, ale i pořizovací ceny, servisu, či údržby, je soutěžní stroj. Za situace, kdy dosavadní stroj byl využíván soutěžními družstvy v rámci soutěží i tréninků po dobu téměř deseti let, v posledních sezónách až čtyřmi soutěžními týmy, se pro náš sbor stala nutností generální oprava tohoto soutěžního stroje. Proto se náš sbor v letošním roce rozhodl požádat o účelovou dotaci, neboť plné financování této položky značně přesahuje finanční možnosti a volné rozpočtové prostředky sboru. Žádost o dotaci jsme podali v rámci Programu na podporu dobrovolných hasičů v roce 2018 vyhlášeného v březnu 2018 Moravskoslezským krajem. O dotaci jsme požádali za účelem financování a realizace projektu „Oprava soutěžního stroje PS 12“. Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 14. 6. 2018 svým usnesením 8/813 rozhodlo o poskytnutí dotace našemu sboru ve výši 55,78 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci tohoto projektu.

V průběhu roku 2018 se nám již podařilo generální opravu stroje realizovat. Výsledkem je plně konkurenceschopný stroj splňující ty nejpřísnější nároky na výkon i spolehlivost. Díky poskytnuté účelové dotaci se pak podaří tento náš projekt profinancovat. Pevně věříme, že se opravený soutěžní stroj stane základním kamenem pro další úspěchy staroveských soutěžních týmů v bojích v rámci Moravskoslezské ligy v požárním útoku, i ostatních pohárových hasičských soutěžích.